Effective String Processing and Matching for Author Disambiguation; Wei-Sheng Chin, Yong Zhuang, Yu-Chin Juan, Felix Wu, Hsiao-Yu Tung, Tong Yu, Jui-Pin Wang, Cheng-Xia Chang, Chun-Pai Yang, Wei-Cheng Chang, Kuan-Hao Huang, Tzu-Ming Kuo, Shan-Wei Lin, Young-San Lin, Yu-Chen Lu, Yu-Chuan Su, Cheng-Kuang Wei, Tu-Chun Yin, Chun-Liang Li, Ting-Wei Lin, Cheng-Hao Tsai, Shou-De Lin, Hsuan-Tien Lin, Chih-Jen Lin

Track 2 of KDD Cup 2013 aims at determining duplicated authors in a data set from Microsoft Academic Search. This

Read more