Combination of Feature Engineering and Ranking Models for Paper-Author Identification in KDD Cup 2013; Chun-Liang Li, Yu-Chuan Su, Ting-Wei Lin, Cheng-Hao Tsai, Wei-Cheng Chang, Kuan-Hao Huang, Tzu-Ming Kuo, Shan-Wei Lin, Young-San Lin, Yu-Chen Lu, Chun-Pai Yang, Cheng-Xia Chang, Wei-Sheng Chin, Yu-Chin Juan, Hsiao-Yu Tung, Jui-Pin Wang, Cheng-Kuang Wei, Felix Wu, Tu-Chun Yin, Tong Yu, Yong Zhuang, Shou-de Lin, Hsuan-Tien Lin, Chih-Jen Lin

This paper describes the winning solution of team National Taiwan University for track 1 of KDD Cup 2013. The track

Read more